@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Ketvirtadienis, Balandžio 28, 2005

Eliziejaus stebuklai

Pranašų mokiniai, buvę kitoje pusėje – Jeriche,..pareiškė: ,,Elijo dvasia pasilieka su Eliziejumi!”
2 Karalių 2,15
Eliziejus mirė ir buvo palaidotas. Tais laikais metų pradžioje kraštą užpuldinėdavo moabitų gaujos. Kartą laidojant vieną vyrą, žmonės pastebėjo tokią gaują. Jie įmetė jo kūną į Eliziejaus kapą. Vos nukritęs ant Eliziejaus kaulų mirusysis atgijo ir atsistojo.
2 Kar 13,20-21

Kas atsitinka su žmogumi, kuris tampa laisvas VIEŠPAČIUI? Paprastai Dievas su tokiu žmogumi daro stebuklus. Iš pradžių Eliziejus tarnavo Elijui. Paklusęs Elijo autoritetui, Eliziejus išmoksta paklūsti VIEŠPAČIUI ir Elijui iškeliavus, jam buvo perduota jo galia. Tikrai Eliziejaus gyvenimas stipriai pasikeitė nuo tos dienos, kada jis atsisakė savo jaučių ir plūgo. Ar gyvenimas tapo lengvesnis? Kažin ar tokiomis kategorijomis galime mąstyti, tačiau neabejotinai jis tapo laisvesnis.
Kokius darbus Eliziejus darė būdamas pranašu? Jo tarnavimas šiek tiek pakeitė krypti, nuo Elijo tarnavimo. Su Baalo kultu jis taip kaip Elijas nebekovojo, labiau lietėsi prie individualių žmonių gyvenimo ir pratęsė, kai kuriuos Elijo neužbaigtus darbus.
Eliziejaus tarnavime yra užregistruota dvigubai daugiau stebuklų, nei jų vyko Elijo tarnavimo metu. Tai dėl to, kad Elijo dvasia ,,pasiliko” su Eliziejumi ir išsipildė Eliziejaus prašymas, kai jis prašė paveldėti dvigubai Elijo dvasios. Taigi, Eliziejus paveldėjo ne vien tik Elijo dvasia, bet galias vykdyti tarnavimą su Dievo jėga. Ir tai matome šiuose stebukluose, kurie buvo padaryti per Eliziejų. Kai kurie stebuklai yra pakartoti arba labai panašūs į kitų pranašų stebuklus:
Elijo stebuklai:
· Persiskyręs Jordanas 2 Kar 2,14
· Aliejaus pilni ąsočiai 2 Kar 4,1-7
· Šunamietės sūnaus prikėlimas 2 Kar 4, 18-38
· Eliziejaus matymai 2 Kar 6, 8-12
· Susitvarkymas su priešo kariuomene 2 Kar 6, 13-23
Mozės stebuklai:
· Išgydytas vanduo 2 Kar 2,19-22
Kristaus stebuklai:
· Padauginta duona 2 Kar 4, 42-44
· Naamano raupsų išgydymas 2 Kar 5, 1-19
· Prisikėlimas kape 2 Kar 13, 21
Eliziejaus stebuklai:
· Prakeikti paaugliai 2 Kar 2,23-25
· Šunamietės sūnaus gimimas 2 Kar 4, 11-17
· Iš puodo pašalinti nuodai 2 Kar 4,38-42
· Gehazio raupsai 2 Kar 5,20-27
· Iškilęs kirvis 2 Kar 6, 1-7
· Aramėjų kariuomenės pasitraukimas 2 Kar 7
· Pranašystė Hazaeliui 2 Kar 8, 7-15
· Pranašystė Jehoašui 2 Kar 13, 14-19

Kai tiek daug stebuklų, atrodo, kad tikrai lengva būti pranašu. Pasakei abrakadabra ir visi nustebinti, gerbia tave už tai, ką tu gali padaryti. Kiekvienas iš mūsų galėtų būti pranašu, jei turėtume tokią galią, argi ne? Tačiau tokiems stebuklams reikalingas tikėjimas.
Jėzus sakė: Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už juos didesnių darys, nes Aš einu pas savo Tėvą. (Jono 14,12)
Prisiminkime, kad tapdamas pranašu, kaip nė vienas anksčiau, Eliziejus paskerdė savo jaučius, ant savo pakinktų virė jų mėsą, ir ja maitino žmones. Jėzus nesumažino tikėjimo reikšmės ir tikėjimo veiklumo. Bažnyčia šiandien yra pašaukta vykdyti pranašų darbus ir ne tik atkartoti jų stebuklų, tačiau su Dievo pagalba daryti jų dar daugiau.
Visada žmones daugiau liesdavo ne Dievo parodyti stebuklai, o to jo tarnų mielaširdiškumas. Tai ir yra Dievo stebuklas, kada vienaip matęs žmogus, pakeičia savo pasaulėžiūrą ir pradeda gyventi Dievui.
Pranašai gyveno ir mirė. Elijas, tiesa, buvo gyvas paimtas ir žemiškosios mirties nematė. Jėzus vėliau sakė, kad tokiu būdu, Jam antrą kart grįžtant į šią žemę Juo tikintys žmonės bus paimti į dangų.
Eliziejus skirtingai nuo Elijo, mirė ir buvo palaidotas. Jis greičiausiai buvo palaidotas pagal žydų paprotį – uoloje. Plėšikai į jo kapą įmetė mirusį vyrą, kuris nukritęs ant Eliziejaus kaulų atgijo ir atsistojo. Sunkiai suprantama situacija, ir tuo metu akivaizdžiai jos niekas paaiškinti negalėjo, tačiau raštas ir veiksmu ir žodžiais skelbė teisiųjų prisikėlimą, tu žmonių, kurie tikėjimu liečiasi prie Kristaus kuris mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė amžinam gyvenimui ir mūsų vilčiai. Izaijas sako: ,,Tavo mirusieji bus gyvi, jų kūnai kelsis kartu su mano. Dulkėse esantieji, pabuskite ir giedokite. Kaip rasa gaivina augalus, taip Viešpats prikels mirusiuosius” (Iz 26,19).
O Paulius rašė: ,,Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia” (1Tes 4,16).
Tik Kristus įprasmina gyvenimą, tik jame yra prisikėlimas, ir tai yra pats didžiausias stebuklas kokį žmogus gali patirtį. Tik pagalvokime, miręs tikėjimo dėka vėl prisikels gyventi. Todėl - ,, Išgirdę jo balsą, neužkietinkite savo širdžių” (Hbr 3,8). Atverkite savo širdį priimti Kristų į savo gyvenimą ir savo valią sekti Juo.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home