@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Trečiadienis, Gruodžio 22, 2004

Angelai tarnauja Evangelijai

Angelai dažniausiai vaizduojami, kaip geri asmenys, kalbantys gerus žodžius, suteikiantys gerus jausmus. Taip ir yra, nes Dievo angelai negali būti atskirti nuo Evangelijos, kuri kalba apie žmonių išgelbėjimą, o tai yra gera.
Kalbėjome apie tai, kad angelų išskirtinumas yra tas, kad angelai patarnauja pašauktiesiems į Dievo karalystę jų tarnavime skelbti Evangeliją. Patys angelai išgelbėjimo neskelbia, tai yra žmonių atsakomybėje, tačiau jie padeda pašauktiesiems vykdyti Kristaus misiją. Gal pirma pradėkime nuo senos istorijos, kuomet dar nebuvo bažnyčios, bet jau buvo pašaukta Dievo tauta.
`Prisiminkime Izraelio tautą. Jie iš Egipto nelaisvės keliauja į pažado žemę, ir beveik visur sutinka stiprų pasipriešinimą. Prieš juos eina kovoti kariuomenės, kitos tautos draudžia jiems eiti per savo žemes. Štai pasiekę Moabo krašta izraelitai vėl yra dėmesio centre. Karalius Balakas sumano prakeikti Izraelio tautą ir šiam darbui atlikti jis samdo savo krašto pranašą Bileamą. Bileamas kreipėsi į Dievą šiuo klausimu, tačiau Dievas jam tarė: ,,Neisi su jais, tos tautos neprakeiksi, nes ji palaiminta”(Sk 22,12). Po atkaklių karaliaus įkalbinėjimu, Bileamas susiruošia kelionėn ir keliauja kartu su Moabo didžiūnais atlikti šią misiją. Tačiau istorija pasikreipia štai taip:
,,Bet jo kelionės sukėlė Dievo pyktį, ir VIEŠPATIES angelas atsistojo ant kelio jam sutrukdyti. O jis, dviejų tarnų lydimas, jojo ant asilės. Pamačiusi ant kelio stovintį angela su ištrauktu iš makšties kalaviju rankoje, asilė pasuko iš kelio ir nuėjo į laukus. Bileamas turėjo ją mušti, kad ji grįžtų į kelią. Tada VIEŠPATIES angelas atsistojo skersai siauro tako tarp vynuogyno su sienomis iš abiejų pusių. Pamačiusi VIEŠPATIES angelą, asilė šliejosi prie sienos ir nudrėskė į sieną Bileamui koją. O šis vėl ją mušė…(Sk 22,22-25)
Istorija toliau pasakoja, kad asilė Bileamui prakalbo balsu, o VIEŠPATS atvėrė jam akis ir jis pamatė angelą su ištrauktu kardu Bileamui nužudyti. VIEŠPATS norėjo sutrukdyti Bileamui vykdyti šią prakeikimo misiją ir nusprendė patraukti jį iš gyvenimo, ir tik gyvulio dėka šis žmogus liko gyvas.
Kadangi, jau kalbame apie angelus, tai mums svarbus klausimas yra – o koks yra čia angelo vaidmuo? Iš dalies matome, kad angelas pakeitė nuomonę ir Bileamo neužmušė, o vietoj to davė jam patarimą, kad jis kalbėtų VIEŠPATIES žodžius. Šioje istorijoje, vietoj to, kad matydamas Izraelio tautą, kalbėtų prakeikimo žodžius Bileamas tris kartus šią tautą palaimina. Šioje istorijoje jeigu Bileamas būtų užmuštas izraelitai būtų nei prakeikti nei palaiminti, o dabar per angelo misiją jie tampa palaiminti. Šio angelo tarnystė yra tikrų tikriausia tarnystė Dievo tautai ir Evangelijai. Iš šio pasakojimo galime pasidaryti tokią išvadą:
· Viešpaties angelai tarnauja Evangelijai apsaugodami Dievo žmones nuo šėtono kerų.
· Viešpaties angelai tarnauja Evangelijai reikalui esant nužudydami Dievo ir jo žmonių priešus.
· Viešpaties angelai tarnauja Evangelijai pakeisdami Dievo priešus į Dievo tarnus.
· Viešpaties angelai tarnauja Evangelijai atrasdami Dievo žmonėms palaiminimų vietoj prakeikimų.
Taip pat nemažai pavyzdžių yra, kurie parodo angelų tarnystę Evangelijai per bažnyčią. Dabar pažiūrėsime į pavyzdžius, kur angelai tarnauja Evangelijai skatindami tikinčiuosius triūsti Evangelijos skelbimo darbuose. Pirmas pavyzdys apie evangelistą Pilypą:
,,Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė: ,,Kelkis ir nueik vidurdienį prie vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai bevažiuojąs etiopas eunuchas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir, sėdėdamas savo vežime, skaitė pranašą Izaiją” (Apd 8,26-28).
Antras pavyzdys apie romėnų kariuomenės karininką Kornelijų:
Kartą, apie devintą valandą, regėjime jis aiškiai išvydo ateinantį angelą; šis tarė: „Kornelijau!“ Išsigandęs pažvelgė į jį ir paklausė: „Kas yra, viešpatie?“ Šis jam atsakė: „Tavo maldos ir išmaldos pakilo Dievo akivaizdon, ir jis tave prisiminė. Taigi siųsk vyrus į Jopę ir išsikviesk tokį Simoną, vadinamą Petru. Jis svečiuojasi pas tokį odininką Simoną, kurio namai stovi prie jūros.“ Kai su juo kalbėjęs angelas pasišalino, Kornelijus pasišaukė du namiškius ir vieną pamaldų kareivį iš savo valdinių ir, viską jiems išaiškinęs, išsiuntė į Jopę” (Apd 10,3-8).
Abu šie pavyzdžiai kalba apie angelų vaidmenį Evangelijos skelbime. Pirmu atveju angelas kalba Kristų įtikėjusiam žmogui, kuris tarnauja Dievui skelbdamas Evangeliją. Jis ragina evangelistą eiti į tuščią kelią, kuris yra kažkur už 60-80 kilometrų nuo jo buvimo vietos. Pilypas paragintas angelo keliauja ir sutikęs paskelbia evangeliją Etipijos iždo valdytojui. Yra manoma, kad būtent per šį žmogų Etiopija išgirdo Evangeliją ir krikščionybė paplito ne vien tik šioje šalyje, bet nukeliavo ir į Afrikos gelmes. Antras pavyzdys rodo, kad angelai gali kabėti ne būtinai evangelistams, pastoriams ar krikščionims. Kornelijus buvo dievobaimingas žmogus, tačiau Viešpaties jis nepažino. Viešpats matydamas jo širdį per angelą davė jam patarimą kaip jis galėtų išgirsti Evangeliją. Paprasčiausiai jam reikėjo pasikviesti Dievo žmogų į savo namus, išgirsti Evangeliją ir ją priimti. Tai Kornelijus ir padarė. Angelas čia vėl tarnavo padėdamas žmogui priimti tai, ko jis troško visa savo širdimi. Evangelijoje pagal Luką Jėzus sako:,, Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio’’ (Lk 15,10).

2 Comments:

 • At 3:08 PM , Linas said...

  Butu logiska, jei ne prielaida - angelai tarnauja ne evangelijai, o Dievui. Yra Dievo tarnai ir tiek.
  Isgelbejimas ne didesnis uz tą, kuris tą išgelbėjimą teikia.
  Nereikia maišyt, tai ir išvados bus kitokios.

   
 • At 3:08 PM , Linas said...

  This post has been removed by a blog administrator.

   

Post a Comment

<< Home