@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Ketvirtadienis, Gruodžio 16, 2004

Angelai sukurti tarnauti

Van Gogh'o angelas
Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su
žvėrimis, ir angelai Jam tarnavo.
Morkaus 1,13
Ši trumpa eilutė iš Kristaus gundymo istorijos duoda mums vieną įžvalgą, kuri daug pasako apie angelų prigimtį. Angelai yra Dievo sukurtos dvasinės būtybės, kad Jam tarnautų.
Kaip jie tarnavo, evangelistas Morkus to mums nepasako, tačiau pažiūrėkime plačiau į angelus, ir jų galimas tarnystes. Tai gal ir nepadės mums atsakyti ką tik iškeltą, klausimą, tačiau manau suteiks minčių, kaip angelai gali tarnauti Viešpačiui.
Daugeliu atžvilgių, šios dienos perspektyvoje angelai yra ,,viršesni už žmogų”, nes jie turi stebuklingų savybių, tačiau jie neturi paties svarbiausio palaiminimo, kuris yra skirtas žmogui – Išgelbėjimo!. Jų tarnavimas nuo žmogaus tarnavimo tikrai yra labai skirtingas.
Angelai gali būti skirstomi į dvi kategorijas. Jie yra: 1) "šventi" (Morkaus 8,38) arba "išrinkti" (1 Tim. 5,21), ir 2) "pikti" (Luko 8,2) arba "netyros dvasios" (Luko 11,24; 26).
Jie yra "Dievo angelai" (Jono 1,51), ir skaitome apie "velnią ir jo angelus" (Mat. 25,41); "slibiną ir jo angelus" (Apr. 12,7). Apreiškimų knygoje sakoma, kad trečdalis visų angelų priklauso velnio stovyklai (Apr. 12,4).
Nors Dievo žodyje ir nėra konkrečiai kalbama apie angelų gyvenimo būdą, tačiau jame randame apreiškimą, kad angelų bendruomenė turi tam tikrą tvarką. Pasirodo jie yra organizuoti ir turi tam tikras pareigas, atsakomybes ir netgi pozicijas.
Štai Mykolas yra arkangelas (Judo 9), kas parodo, jog jis yra vyriausias iš angelų. Danieliaus 10,13 Mykolas yra pavadintas ,,vyriausiu didžiūnu”, ir tai rodo, kad yra angelų, kurie taip pat turi ir žemesnes pareigas. Kad yra tvarka angelų bendruomenėje sako apaštalas Petras:
,,Įžengęs į dangų, jis sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldūs angelai ir valdžios, ir galybės.” (1Petro 3,22).
Raštai kalba apie angelų kariuomenę, kuri yra pasiruošusi mūšiui (Apr 12,7) prieš bedugnės angelų karaliaus kariuomenę (Apr 9,11). Jiems yra suteiktos vadovaujančios pozicijos ir tikros pareigos. Nėra abejonių, Dievas yra suskirstęs juos pagal tam tikrą tvarką. Kaip ir geri angelai yra suskirstyti pareigomis ir jiems suteiktos tam tikros atsakomybės, taip ir Šėtonas yra suteikęs tam tikras atsakomybes savo angelams.
Žvelgdami į tai, galime pamatyti labai svarbų principą. Angelai yra organizuoti; demonai organizuoti taip pat; tačiau krikščionys, individualiai ar grupėse, dažnai jaučiasi, kad organizuotumas jiems nėra reikalingas. Dievo vaikai dažnai rodosi lyg jie yra pilnai pajėgūs į kovą eiti vieni ir dar jie tikisi laimėti mūšį prieš piktojo organizuotą sistemą.
Tas pats principas gali taikomas ir gerų darbų daryme – organizuotumas ir disciplina yra reikalingi dalykai, jei norime pasiekti tam tikrų rezultatų. Tikintieji kartais pražiūri tai, kas yra geriausia vien dėl to, kad jie nenori planuoti ir organizuotis geriems darbams.
Angelus klasifikuoti galima pagal aptinkamus žodžius, kurie yra naudojami Rašte:
Angelai valdovai ir kunigaikščiai - (Rom. 8,38; Ef. 1,21; 3,10; 6,12; Kol. 1,16; 2,10; 15)
Angelai viešpataujantys ir galingi - (Ef. 1,21; 2,2; 3,10; 6,12; Kol. 1,16; 2,10; 15; 1 Pet. 3,22)
Angelai kurie kovoja - (2 Pet. 2,11; Eph. 1,21; 1 Pet. 3,11)
Angelai aukščiausio statuso - (Dan. 12,1; Jude 9)
Angelai kunigaikščiai - (Ef. 3,10)
Angelai asmenys - Mykolas, Gabrielius, Luciferis (nebūtinai vardas).
Angelai Dievo akivaizdoje – Cherubimai ir Serafimai.
Išrinktieji angelai – apie juos rašoma Timotiejaus 5,21. Paulius kalba apie "išrinktuosius angelus". Tai angelai, kurie kažkaip yra parinkti Dievo tikslams. Tai angelai kurie nepasekė Šėtonu, jo sukilimo metu. Mažai kas pasakyta apie jų išrinkimą, tačiau gali būti, kad buvo kažkoks bandomasis laikotarpis šio pasaulio angelams. Tiems kurie išliko ištikimi Viešpačiui buvo patvirtintas išrinktųjų statusas ir suteikta tarnystė.
Gyvūnai - angelai, kurie yra patikėti apreikšti Izraelio Dievo šlovę, Jo visa žinojimą, visur buvimą, visagalybę (Ezek. 1,5t; Apr. 4,6; 6,1). Ezek 10,15; 20 juos apreiškia kaip cherubimus.
Per jų keturis veidus jie parodo, kad Dievas vykdys žmonijos išgelbėjimo planą per Savo Sūnų:
(a) Žmogaus veidas, demonstruoja gailestingumą, inteligenciją ir parodo Kristaus žmogiškumą, kurį Jis apreiškė tapdamas Žmogaus Sūnumi. (b) Liūto veidas kalba apie karališką išvaizdą, Kristaus karališką laikyseną ir pergalę. (c) Jaučio veidas rodo Jo tarnavimo nuostatą, jungą, kurį Jam reikėjo nešti dėl žmonių išgelbėjimo.
(d) Erelio veidas kalba apie dangiškąją veiklą ir demonstruoja Kristaus Dieviškumą.
Budėtojai – žodis ,,budėtojas” yra Aramėjiškas žodis reiškiantis "akylas; vaikščiojantis; budrus". Čia greičiausiai mintyse turima apie specialios paskirties angelą, kuris viską mato. Atrodo, kad jis tarnauja Viešpačiui nuolatos būdamas budriu, stebinčiu pasaulio valdžias ir žmonių tvarką (Dan 4,10;14;20). 20 eilutėje papilomai pridėtas žodis ,,šventasis” greičiausiai yra išskiriantis žodis, kuris tuo pačiu nurodo, kad yra ir nešventi budėtojai (t.y. demoniškosios galios, kurios stebi šio pasaulio sistemas ir stengiasi daryti įtaką griaudamos Dievo kelių tvarką).
Ypatingi Angelai susiję su suspaudimo laikotarpiu - Apreiškimo knygoje yra tam tikra grupė angelų, kurie vykdys tam tikras Dievo teismo procedūras. Jie ant žemės išlies Dieviškąją rūstybę ir įvairias negandas. Tai angelai, kurie pradės veikti paskutinių dienų laikotarpyje.
Norisi grįžti prie pradinės minties, kad angelai yra sukurti tarnauti. Pirmiausia jie tarnauja Viešpačiui, būdami ištikimi Jam ir patarnaudami ten, kur Viešpats prie šio pasaulio tvarkos prisiliesti. Kaip jie tarnavo Viešpačiui Jėzui Kristui po šio gundymo? Ar jie atnešė jam pavalgyti, ar jie giedojo giesmes, ar jie savo buvimo sustiprino Jį išsekusį kūne, to mes nežinome, tačiau žinome tai, kad Jėzus priėmė jų patarnavimą.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home